รายชื่อองค์ชุมชนที่จดแจ้ง ในตำบล กลอนโด

 
ลำดับรหัสองค์กรเลขที่รับรองชื่อองค์กรประเภทองค์กรดูรายละเอียด
  1 100160450 71-001258 กลุ่มสตรี บ้านรางพลวง หมู่ 11 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  2 100160460 71-001259 กลุ่มอสม. หมู่ 11 บ้านรางพลวง องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  3 100160464 71-001260 กลุ่มอาชีพเสริม ทำรองเท้าของหมู่บ้านรางพลวง หมู่ 11 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  4 100160468 71-001261 กลุ่มอาชีพทำขนมอบคุกกี้ หมู่ 11 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  5 100160469 71-001262 กลุ่ม อสม. บ้านเขาปู่คง หมู่ 10 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  6 100160471 71-001263 กลุ่มอาชีพ (เย็บผ้า-เย็บหนัง) หมู่ 10 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  7 100160472 71-001264 กลุ่มสตรี หมู่ 10 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  8 100160473 71-001265 กลุ่มอาชีพ (ทำขนมทองม้วน) หมู่ 10 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  9 100160474 71-001266 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 9 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  10 100160477 71-001098 ชมรมผู้สูงอายุ ต.กลอนโด หมู่ 8 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  11 100160480 71-001267 กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านสุขาภิบาล บ้านดอนสว่าง หมู่ 8 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  12 100160485 71-001268 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 8 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  13 100160752 71-001269 กลุ่มอสม. บ้านย่านเจ้า หมู่ 7 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  14 100160769 71-001107 กลุ่มกรองหญ้าคาบ้านหนองตะครอง ม.6 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  15 100160788 71-001270 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาประจำหมู่บ้าน บ้านหนองตะครอง หมู่ 6 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  16 100160792 71-001333 กลุ่มอาชีพเย็บผ้าบ้านหนองตะครอง หมู่ 6 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  17 100160803 71-001271 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านหนองตะครอง หมู่ 6 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  18 100160812 71-001272 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 5 ) บ้านทุ่งมะขามเฒ่า องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  19 100160829 71-001273 กลุ่มสตรี บ้านหนองบัว หมู่ 4 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  20 100160949 71-001274 กลุ่มอสม.หมู่ 4 บ้านหนองบัว องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  21 100160953 71-001108 กลุ่มสตรี บ้านแหลมทอง หมู่ 3 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  22 100160963 71-001275 กลุ่ม อสม. บ้านแหลมทอง หมู่ 3 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  23 100160967 71-001239 กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน บ้านกลอนโด หมู่ 2 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  24 100160968 71-001276 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านกลอนโด หมู่ 2 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  25 100160984 71-001277 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ บ้านลุ่มท่าข่อย หมู่ 2 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  26 100160993 71-001278 กลุ่ม "อาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้านยางเกาะ" หมู่ 1 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  27 100161021 71-001279 กลุ่มน้ำดื่มชุมชน "น้ำดื่มร่วมใจ" บ้านยางเกาะ หมู่ 1 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  28 100161366 71-001531 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกลอนโด องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  29 100161367 71-001280 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดอนสว่าง หมู่ 8 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  30 100161372 71-001281 กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน บ้านดอนสว่าง หมู่ 8 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  31 100161385 71-001284 กลุ่มเลี้ยงโค บ้านทุ่งมะขามเฒ่า หมู่ 5 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  32 100161388 71-001285 กลุ่มแม่บ้านเกษตร บ้านย่านเจ้า หมู่ 7 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  33 100162781 71-001286 กลุ่มฌาปณกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน ต.กลอนโด หมู่ 1 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  34 100162791 71-001287 กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านยางเกาะ หมู่ 1 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  35 100162824 71-001288 กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านทุ่งมะขามเฒ่า หมุ่ 5 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  36 100162836 71-001289 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา บ้านย่านเจ้า หมู่ 7 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  37 100162843 71-001290 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา หมู่บ้านดอนสว่าง หมู่ 8 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  38 100162846 71-001291 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาประจำหมู่บ้าน บ้านชุกกระเพรา หมู่ 9 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  39 100162855 71-001292 กลุ่มเย็บกระเป๋าหนัง หมู่ 9 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  40 100162881 71-001293 กลุ่มทำชาสมุนไพรใบหม่อน บ้านรางพลวง หมู่ 11 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
รวม 40        
ย้อนกลับ Close(X)