[ Log In ]
  ค้นหาขั้นสูง
    ฐานข้อมูลความรู้
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กฤตภาคออนไลน์
    ทรัพยากรใหม่
    ฐานข้อมูลความรู้
    สถิติห้องสมุด
    แนะนำสื่อ


ทรัพยากรแนะนำ
0012650
ชุดความรู้ 61 พื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและทุนชุมชนจัดการตนเอง (ภาคเหนือ)
0012649
ชุดความรู้ 61 พื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและทุนชุมชนจัดการตนเอง (ภาคกลาง และภาคตะวันตก)
0012648
รายงานประจำปี พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
0012647
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560
0012646
"เจริญวัย แข็งแรง" ผลงาน พัฒนาการ และสถานภาพ สช.
0012645
สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง
0012644
ภารกิจและทิศทาง 2561: สช. กับขบวนชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม
0012643
บทสรุปผลงานรัฐบาลรอบ 3 ปี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2560
0012642
งานสัปดาห์ที่อยู่อาศัยสร้างถิ่นฐานมั่นคงด้วยวิถีชุมชนไทย 80,000 ครอบครัว 800 ชุมชนร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
0012641
รายงานประจำปี 2560 ANNUAL REPORT 2017 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
0012640
วารสารเพื่อการอยู่ร่วมกันในชุมชนการเคหะแห่งชาติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 65 ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561
0012639
บ้านและสวน ฉบับที่ 506 ประจำเดือนตุลาคม 2561
0012638
Annual Report 2017
0012637
จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
0012636
ชีวิต กับ การเดินทางไกล ใช่เพียงชั่วข้ามคืน
0012635
ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย
0012634
วิธีการและกลไกยุทธศาสตร์ประชารัฐสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากบนหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
0012633
NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับที่ 207 ประจำเดือนตุลาคม 2561
0012632
UNISEARCH JOURNAL ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561
0012631
คิด Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2561
0012630
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
0012629
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชน 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
0012628
วารสารกำลังใจ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561
0012627
แวดวงวัคซีน จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 4
0012626
จดหมายข่าว "แวดวงวัคซีน" ปีที่ 11 ฉบับที่ 4
0012625
แผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564
0012624
รายงานประจำปี พ.ศ. 2560 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0012623
มีชีวิตที่ดี มีบทเรียนดีๆ ให้ชีวิต Life's Greatest Lessons - ฉบับปรับปรุงใหม่
0012622
ถอดรหัสใจ ไขบุคลิกภาพ
0012621
"คู่มือการทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อการพัฒนาด้วย Google FORMS"
0012620
สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ
0012619
ทักษะชีวิต (Life Skills): เพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิต
0012618
การอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี
0012617
วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561
0012616
วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561
0012615
เดอะโนเลจ ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม 2561
0012614
ร้อยเรื่องเล่า ตอน ก้าวไกล ไทยทะยาน
0012613
รายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี 2560
0012612
ธรรมะจากธรรมาสน์ เล่ม 4
0012611
ชีวจิต ฉบับที่ 480 ประจำเดือนตุลาคม 2561
0012610
เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
0012609
พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
0012608
เส้นทางแห่งศรัทธา
0012607
แค่บ่นน้อยลง ...วันละนิด ชีวิตจะเปลี่ยน ...มหาศาล
0012606
วารสาร กรมบังคับคดี ปีที่ 21 ฉบับที่ 111 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
0012605
IQ ถอดรหัสบุคลิกภาพและความฉลาดของคุณ
0012604
อยู่อย่างไรให้เป็นสุข
0012603
เจรจาแนวใหม่: มิติแห่งการป้องกันและระงับความขัดแย้งในทีมงานและระบบสุขภาพ
0012602
ไทยคู่ฟ้าวารสารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
0012601
องค์ความรู้ชุด องค์กรส่งเสริมคุณธรรม :พัทลุง
0012600
องค์ความรู้ชุด องค์กรส่งเสริมคุณธรรม : บุรีรัมย์
0012599
ธรรมนูญชุมชน : ฐานการเสริมสร้างคุณธรรม ความดี ในสังคมไทย
0012598
ผอมสวย กล้วยช่วยได้
0012597
ผอมสวย กล้วยช่วยได้
0012596
โยคะกระชากวัย
0012595
เก่งไวยากรณ์อังกฤษใครว่ายาก (Comic Version)
0012594
ความสุขในกำมือ
0012593
100 วิทยาศาสตร์พัฒนาโลก 2
0012592
สนุกกับงานวิจัย
0012591
รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561
0012590
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560
0012589
มองโลกให้ "บวก"
0012588
10 เรื่องสั้นโครงการเด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอล์
0012586
คิด Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2561
0012585
Setting Up a City-level Community Fund for the Urban: The Case of City Development Fund in Thailand
0012584
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
0012583
รายงานประจำปี 2560 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)
0012582
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2560
0012581
รายงานประจำปี 2560 ANNUAL REPORT BUREAU OF THE BUDGET 2017 สำนักงบประมาณ
0012580
วารสาร กรมคุมประพฤติ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน-กันยายน 2561
0012579
my home issue 099 ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
0012578
วัยเยาว์ของคนใหญ่
0012577
ต้าน 4 มะเร็งร้ายในผู้หญิง
0012576
ต้าน 4 มะเร็งร้ายในผู้หญิง
0012575
ล้างพิษตับ ดีท็อกซ์ลำไส้