[ Log In ]
  ค้นหาขั้นสูง
    ฐานข้อมูลความรู้
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กฤตภาคออนไลน์
    ทรัพยากรใหม่
    ฐานข้อมูลความรู้
    สถิติห้องสมุด
    แนะนำสื่อ


ทรัพยากรแนะนำ
0012191
สุดสัปดาห์มติชน ฉบับที่ 1948 ประจำวันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2560
0012190
ดอก ผล ต้น ใบ
0012189
ปฏิรูปกฏหมายสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ : ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ พ.ศ. ....
0012188
คู่มือการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนปี 2561
0012187
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
0012186
วารสารเพื่อการอยู่ร่วมกันในชุมชนการเคหะแห่งชาติ
0012185
85 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2560
0012184
วารสารวิชาการงานพัฒนาที่ชุมชนเป็นแกนหลัก ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555
0012182
วารสารวิชาการงานพัฒนาที่ชุมชนเป็นแกนหลัก ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555
0012181
เมืองเก่าเชียงใหม่
0012180
กฎหมายพรบ.ควบคุมอาคารที่ควรรู้ ... ในโครงการบ้านมั่นคง
0012179
งานก่อสร้างและประมาณราคาที่ควรรู้ ...ในโครงการบ้านมั่นคง
0012178
สยามรัฐสุดสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่13 ประจำวันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2560
0012177
สุดสัปดาห์มติชน ฉบับที่ 1947 ประจำวันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2560
0012176
วิสัยทัศน์การปฏิรูปการเมืองไทย เล่มหนึ่ง การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย
0012175
DOs&DON'Ts Cultural Practices in ASEAN หรือแนวทางปฏิบัติด้านมารยาทและวัฒนธรรม
0012174
คนเฝ้าสื่อ:วิพากษ์เพรียกเรียกสื่อไทยให้ปฏิรูป
0012173
คู่มือการปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
0012172
คลื่นทะเลใต้ ฉบับที่ 19 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2551
0012171
รายงานประจำปี 2552 "ยืนหยัด" ความเป็นธรรมเพื่อประชาชน
0012170
"พลเมืองภิวัฒน์ สู่ ชุมชนาธิปไตย"
0012169
ไขรหัสลับท้องถิ่นสไตล์ "Out of the Box"
0012168
รวมเด็ด 7 ปี หลากหลายลีลาการพัฒนาภาคประชาชน
0012167
สานสุข ฉบับที่ 28 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
0012166
พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์
0012165
ประเทศไทย 5.0
0012164
สยามรัฐสุดสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2560
0012163
สุดสัปดาห์มติชน ฉบับที่ 1946 ประจำวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2560
0012162
สารคดี ฉบับที่ 393 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
0012161
UNISEARCH JOURNAL ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560
0012160
สยามรัฐสุดสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2560
0012158
สุดสัปดาห์มติชน ฉบับที่ 1945 ประจำวันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2560
0012156
รายงานประจำปี 2560
0012153
รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
0012152
รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เล่ม 3 ระหว่างกรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2559
0012151
สยามรัฐสุดสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2560
0012150
สุดสัปดาห์มติชน ฉบับที่ 1944 ประจำวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2560
0012149
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2559 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2559
0012147
ชีวจิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
0012146
Scoop นานาสาระ(ผูก)พัน) PART2
0012145
Scoop นานาสาระ(ผูก)พัน) PART1
0012144
HOW-TO รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม
0012142
Inspiration พลิกมุมมองสร้างแรงบันดาลใจ
0012141
Design ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยการออกแบบ
0012140
Lifestyle กิน ช้อป เที่ยวในแบบที่เป็นตัวเอง
0012139
TECHNOLOGY เรียนรู้ IT สุดล้ำ
0012138
Entertainment เปิดโลกความบันเทิง
0012137
เรื่องเล่าจากพื้นที่ สร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานรากเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย
0012136
70 เส้นทางตามรอยพระบาท
0012135
คู่มือผู้บริโภค
0012134
รายงานประจำปี 2558
0012133
รายงานประจำปี 2554-2559
0012132
รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2559
0012131
สยามรัฐสุดสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2560
0012130
สุดสัปดาห์มติชน ฉบับที่ 1943 ประจำวันที่ 10 -16 พฤศจิกายน 2560
0012129
ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข : ร่างกฎหมาย ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)
0012128
4 ปี คปก.: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ปฏิรูปเพื่อคุณภาพชีวิต ความเท่าเทียม และเป็นธรรม
0012127
คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน
0012126
ทรัพยากรน้ำ สิทธิร่วมของชุมชนลุ่มน้ำ
0012125
การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หัวใจคือประชาชน
0012124
4 ปี คปก. : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ปฏิรูปเพื่อคุณภาพชีวิต ความเท่าเทียม และเป็นธรรม
0012123
คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
0012122
พระพุทธเจ้าหลวงกับวัดแหลมมะขาม
0012121
สร้างสุข ด้วยพลังพลเมือง
0012120
สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงของประเทศไทยประเทศไทย ปี 2559
0012119
รายงานประจำปี 2559
0012118
"ทนายวัฒนธรรม: ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมชุมชน"
0012117
คู่มือการดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสงขลาตามแนวคิดสัจจะลดรายจ่ายวันละ1บาท เพื่อทำกองทุนสวัสดิการชุมชน
0012116
ชีวิตที่พอเพียง 8
0012115
ชีวิตที่พอเพียง 8
0012114
รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2560
0012113
3 ปีกับการพัฒนา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2557-2560)
0012112
รายงานประจำปี 2559 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
0012110
สยามรัฐสุดสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2560
0012109
สุดสัปดาห์มติชน ฉบับที่ 1942 ประจำวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2560
0012108
National Geographic ฉบับที่ 196 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
0012107
รายงานประจำปี 2559
0012106
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0012105
ชีวจิต ฉบับที่ 458 ประจำเดือนตุลาคม 2560
0012104
สยามรัฐสุดสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560
0012101
การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
0012100
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
0012099
นายกฯ ทักษิณพบนายอำเภอ
0012097
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560
0012096
สยามรัฐสุดสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 20-26 ตุลาคม 2560
0012095
สุดสัปดาห์มติชน ฉบับที่ 1940 ประจำวันที่ 20-26 ตุลาคม 2560
0012094
เชียงใหม่ 60 รอบนักษัตร: อดีต ปัจจุบัน อนาคต
0012093
แผนพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง
0012092
น่าน : พลังแห่งสันติวิธี ของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
0012091
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น)
0012090
มาฆบูชา ละชั่ว ทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์
0012089
ความสุขที่บ้าน ธรรมะสำหรับครอบครัวที่สมบูรณ์
0012088
40 ปี มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
0012087
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 โครงการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในขบวนองค์กรชุมชน
0012086
สารคดี ฉบับที่ 392 ประจำเดือนตุลาคม 2560
0012085
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพขบวนองค์กรชุมชน เพื่อชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ภาคใต้ตอนบน
0012084
หนังสือที่ระลึกฉบับพิเศษ 100 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
0012083
เกร็ดประวัติศาสตร์โลกนอกตำรา
0012082
รายงานประจำปี 2558
0012081
รายงานผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2550
0012080
แนวทางการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น
0012079
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนหลักประกันสุขภาพเบื้องต้น)
0012078
นิทานอีสป
0012077
คิด Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560
0012076
ถึง...คนในอนาคต Dear...Future Generations
0012075
รายงานสถานการณ์ทางสังคม ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้(จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
0012074
UNISEARCH JOURNAL ฉบับพิเศษ ประจำเดือนตุลาคม 2560
0012073
สุราษฎร์ธานี :เมื่อพลังเยาวชนพาหลุดพ้นปัญหาขยะ การเปลี่ยนแปลงทางความคิดและพฤติกรรม
0012072
ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ.2555-2559)
0012071
ถั่วเหลือง
0012070
แผนหลักการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557
0012069
โครงการบ้านมั่นคง พ.ศ. 2546-2551
0012068
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT
0012067
ชีวจิต ฉบับที่ 457 ประจำเดือนตุลาคม 2560
0012066
รายงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุดรธานี : กรณีศึกษากระบวนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุดรธานี
0012065
เรียนรู้คู่วิจัย : อาหาร กับ ฟันผุ
0012064
รายงานการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาการการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี
0012063
สยามรัฐสุดสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 13 -19 ตุลาคม 2560
0012062
สุดสัปดาห์มติชน ฉบับที่ 1939 ประจำวันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2560
0012061
นโยบาย ปี ๒๕๖๑
0012060
ดูแลสุขภาพ...ด้วยพืชผักผลไม้ และสมุนไพรใกล้ตัวที่หาได้ง่าย
0012059
ด้วยรัก...และอาลัย
0012057
คู่มือโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
0012056
คู่มือความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
0012055
ตุ๊กตาจากพ่อ
0012054
โครงการตามแนวพระราชดำริ "ชั่งหัวมัน"
0012053
ในหลวงกับอาชีพ โครงการพระราชประสงค์หุบกะพง
0012052
เขื่อนแก่งกระจานอันเป็นที่รัก
0012051
ในหลวงกับการเสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี
0012050
"ลมใต้ปีกผีเสื้อ" ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ
0012049
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖o
0012048
รายงานวิจัย โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการประจำปี 2560
0012047
รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๙
0012046
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
0012045
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
0012044
รายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี 2559
0012042
"ลมใต้ปีกผีเสื้อ" ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ
0012041
เพียงผีเสื้อขยับปีก 3 เรื่องดีๆ ของภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี 2551-2552
0012040
เมล็ดพันธุ์สมิหลา : กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา
0012039
(ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. ......
0012038
คืนชีวิต...ให้ทะเล : กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน
0012037
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
0012036
Ideas.Action.Impact. Wharton School Publishing
0012035
พจนานุกรมคำไทยเขียนไม่ผิด
0012034
เมื่อคิดให้ดี ไทยนี้ฉลาด
0012033
4 มหาอำนาจสร้างชาติด้วยความครีเอทีฟ
0012032
ปลุกจิตพิชิตโรค
0012031
ความคิดดีๆกับ ด.ช.กะลา
0012030
รู้ทันคน พลังของใบหน้า
0012029
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559
0012028
บ้านและสวน ฉบับที่ 494 ประจำเดือนตุลาคม 2560
0012027
รวยเรียบง่าย
0012026
โลกเครือข่ายอนาคตของอินเทอร์เน็ต
0012025
ยกพลขึ้นห้าง = Call of The Mall
0012024
ยิ้มกระป๋องสอง
0012023
รวมบทสวดมนต์สำหรับชาวพุทธฉบับสมบูรณ์
0012022
วิตามิน กินถูก สุขภาพดี
0012021
รายงานประจำปี 2559
0012020
กลยุทธ์พูดต่อหน้าคน มั่นใจ จับใจ โดนใจ
0012019
การสอนคิดด้วยโครงงานการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทักษะในศตวรรษที่ 21
0012018
ประหนึ่งจะสิ้นโรคภัย
0012017
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เล่ม 2
0012016
การละเล่นภาคเหนือกับ ด.ช.กะลา
0012015
สยามรัฐสุดสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 6 -12 ตุลาคม 2560
0012014
สุดสัปดาห์มติชน ฉบับที่ 1938 ประจำวันที่ 6 -12 ตุลาคม 2560
0012013
การละเล่นภาคเหนือกับ ด.ช.กะลา
0012011
World Cup English เรียนภาษาอังกฤษจากศึกฟุตบอลโลกเวิลด์คัพ
0012010
รู้ทันโรค รักษ์สุขภาพ รักตัวเอง
0012009
อัศจรรย์พลังผัก-ผลไม้ช่วยชีวิต ยาดี มีอยู่ในครัว
0012008
การละเล่นภาคกลางกับ ด.ช.กะลา
0012007
สานพลัง สุขภาวะ
0012006
แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรภาคประชาสังคมกับการปฏิรูปประเทศ
0012005
ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
0012004
PROCEEDING Trade and Development Regional Forum 2016 Sustainable Trade and Investment in Asia : Time for Action
0012003
NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับที่ 195 ประจำเดือนตุลาคม 2560
0012002
รายงานทีดีอาร์ไอ TDRI ฉบับที่ 129 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
0012000
รายงานทีดีอาร์ไอ TDRI ฉบับที่ 127 ประจำเดือนเมษายน 2560
0011999
คู่มือแผนงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
0011997
มูลนิธิชัยพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม 2560
0011996
ชีวจิต ฉบับที่ 456 ประจำเดือนตุลาคม 2560
0011995
สารคดี ฉบับที่ 391 ประจำเดือนกันยายน 2560
0011994
สยามรัฐสุดสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2560
0011993
สุดสัปดาห์มติชน ฉบับที่ 1937 ประจำวันที่ 29 กันย ายน - 5 ตุลาคม 2560
0011992
หนังสือเดินสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัย เรือน้อย
0011991
รายงานการวิจัย โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปี 2559
0011990
รายงานประจำปี 2553
0011988
รายงานประจำปี 2552
0011987
คู่มือแนวทางการจัดทำมาตรฐานข้อมูลภาครัฐ
0011986
โครงการพัฒนาตัวชี้วัดความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจชุมชน
0011985
เอกสารประกอบการสัมมนาสมัชชาองค์กรชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 2
0011984
ภาพรวมความคืบหน้า ผลการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน ปี 2548 - 2549 และบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0011983
Information Technology for Management
0011981
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
0011980
รายงานประจำปี 2559
0011979
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
0011978
บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ชีวิตนี้เป็นอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นหนึ่ง