กราฟแสดงจำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้ว จำแนกรายภาค

 

สรุปผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล


1. ผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน

ผลจากการส่งเสริมการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ได้มีจำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้จดแจ้งการจัดตั้งไป
วันที่ 01 กันยายน 2557 คือ 4,331 สภา
โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

รายการกรุงเทพฯและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานยอดรวม
ใต้บนใต้ล่างเหนือบนเหนือล่างตอนกลางตอนใต้ตอนบน
  จำนวนตำบล/เทศบาลทั้งหมด 333
4.47 %
924
12.39 %
525
7.04 %
522
7.00 %
520
7 %
565
8 %
770
10 %
594
8 %
863
12 %
1,142
15 %
697
9 %
7,455
  จำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้ว 158
3.65 %
559
12.91 %
310
7.16 %
359
8.29 %
321
7 %
401
9 %
375
9 %
334
8 %
429
10 %
581
13 %
504
12 %
4,331
  จำนวนองค์กรชุมชนที่จดแจ้ง(กลุ่ม) 4,548
4.12 %
10,967
9.95 %
5,825
5.28 %
12,025
10.90 %
5,604
5 %
6,337
6 %
17,164
16 %
10,862
10 %
11,935
11 %
13,036
12 %
11,968
11 %
110,271
  จำนวนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบล 6,148
4.18 %
19,085
12.99 %
10,588
7.20 %
12,197
8.30 %
10,014
7 %
10,024
7 %
13,315
9 %
13,651
9 %
18,348
12 %
15,693
11 %
17,894
12 %
146,957


ตารางแสดงข้อมูลแบบสะสม จำแนกตามปีผลการดำเนินงาน
ภาคจำนวน
ตำบล/เทศกาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25552556255725572557
  กรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
141
3.8%
158
3.8%
158
3.7%
4,392
4.1%
6,148
4.2%
  ภาคกลาง 924
12.4%
482
13.1%
541
12.9%
559
12.9%
10,804
10.1%
19,085
13.0%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
273
7.4%
297
7.1%
310
7.2%
5,422
5.1%
10,588
7.2%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
332
9.0%
350
8.3%
359
8.3%
11,250
10.5%
12,197
8.3%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
355
9.7%
406
9.7%
429
9.9%
11,504
10.8%
18,348
12.5%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
481
13.1%
561
13.3%
581
13.4%
12,901
12.1%
15,693
10.7%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
438
11.9%
498
11.8%
504
11.6%
11,592
10.8%
17,894
12.2%
  ภาคใต้บน 520
7.0%
274
7.5%
311
7.4%
321
7.4%
5,472
5.1%
10,014
6.8%
  ภาคใต้ล่าง 565
7.6%
339
9.2%
397
9.4%
401
9.3%
6,006
5.6%
10,024
6.8%
  ภาคเหนือบน 770
10.3%
302
8.2%
369
8.8%
375
8.7%
16,982
15.9%
13,315
9.1%
  ภาคเหนือล่าง 594
8.0%
260
7.1%
318
7.6%
334
7.7%
10,729
10.0%
13,651
9.3%

 

 

2. ผลการจดแจ้งชุมชน

ผลการจดแจ้งชุมชน ณ วันที่ 01 กันยายน 2557 คือ 110,271 ชุมชน
โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

รายการกรุงเทพฯและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานยอดรวม
ใต้บนใต้ล่างเหนือบนเหนือล่างตอนกลางตอนใต้ตอนบน
  จำนวนองค์กรชุมชนที่จดแจ้ง(กลุ่ม) 4,548
4.12 %
10,967
9.95 %
5,825
5.28 %
12,025
10.90 %
5,604
5 %
6,337
6 %
17,164
16 %
10,862
10 %
11,935
11 %
13,036
12 %
11,968
11 %
110,271