กราฟแสดงจำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้ว จำแนกรายภาค

 

สรุปผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล


1. ผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน

ผลจากการส่งเสริมการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ได้มีจำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้จดแจ้งการจัดตั้งไป
วันที่ 23 กันยายน 2557 คือ 4,402 สภา
โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

รายการกรุงเทพฯและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานยอดรวม
ใต้บนใต้ล่างเหนือบนเหนือล่างตอนกลางตอนใต้ตอนบน
  จำนวนตำบล/เทศบาลทั้งหมด 333
4.47 %
924
12.39 %
525
7.04 %
522
7.00 %
520
7 %
565
8 %
770
10 %
594
8 %
863
12 %
1,142
15 %
697
9 %
7,455
  จำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้ว 165
3.75 %
563
12.79 %
310
7.04 %
358
8.13 %
325
7 %
406
9 %
394
9 %
334
8 %
441
10 %
593
13 %
513
12 %
4,402
  จำนวนองค์กรชุมชนที่จดแจ้ง(กลุ่ม) 4,602
4.14 %
10,992
9.88 %
5,838
5.25 %
12,143
10.91 %
5,646
5 %
6,394
6 %
17,440
16 %
10,877
10 %
12,125
11 %
13,170
12 %
12,039
11 %
111,266
  จำนวนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบล 6,287
4.23 %
19,234
12.93 %
10,592
7.12 %
12,257
8.24 %
10,100
7 %
10,142
7 %
13,849
9 %
13,651
9 %
18,751
13 %
15,796
11 %
18,073
12 %
148,732


ตารางแสดงข้อมูลแบบสะสม จำแนกตามปีผลการดำเนินงาน
ภาคจำนวน
ตำบล/เทศกาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25552556255725572557
  กรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
141
3.8%
158
3.8%
165
3.8%
4,452
4.1%
6,287
4.2%
  ภาคกลาง 924
12.4%
482
13.1%
541
12.9%
563
12.8%
10,829
10.0%
19,234
12.9%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
273
7.4%
297
7.1%
310
7.0%
5,384
5.0%
10,592
7.1%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
332
9.0%
349
8.3%
358
8.1%
11,359
10.5%
12,257
8.2%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
355
9.7%
406
9.7%
441
10.0%
11,691
10.8%
18,751
12.6%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
481
13.1%
561
13.3%
593
13.5%
13,031
12.1%
15,796
10.6%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
438
11.9%
498
11.8%
513
11.7%
11,663
10.8%
18,073
12.2%
  ภาคใต้บน 520
7.0%
274
7.5%
311
7.4%
325
7.4%
5,513
5.1%
10,100
6.8%
  ภาคใต้ล่าง 565
7.6%
339
9.2%
397
9.4%
406
9.2%
6,059
5.6%
10,142
6.8%
  ภาคเหนือบน 770
10.3%
302
8.2%
369
8.8%
394
9.0%
17,260
16.0%
13,849
9.3%
  ภาคเหนือล่าง 594
8.0%
260
7.1%
318
7.6%
334
7.6%
10,740
10.0%
13,651
9.2%

 

 

2. ผลการจดแจ้งชุมชน

ผลการจดแจ้งชุมชน ณ วันที่ 23 กันยายน 2557 คือ 111,266 ชุมชน
โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

รายการกรุงเทพฯและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานยอดรวม
ใต้บนใต้ล่างเหนือบนเหนือล่างตอนกลางตอนใต้ตอนบน
  จำนวนองค์กรชุมชนที่จดแจ้ง(กลุ่ม) 4,602
4.14 %
10,992
9.88 %
5,838
5.25 %
12,143
10.91 %
5,646
5 %
6,394
6 %
17,440
16 %
10,877
10 %
12,125
11 %
13,170
12 %
12,039
11 %
111,266