กราฟแสดงจำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้ว จำแนกรายภาค

 

สรุปผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล


1. ผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน

ผลจากการส่งเสริมการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ได้มีจำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้จดแจ้งการจัดตั้งไป
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 คือ 4,458 สภา
โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

รายการกรุงเทพฯและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานยอดรวม
ใต้บนใต้ล่างเหนือบนเหนือล่างตอนกลางตอนใต้ตอนบน
  จำนวนตำบล/เทศบาลทั้งหมด 333
4.47 %
924
12.39 %
525
7.04 %
522
7.00 %
520
7 %
565
8 %
770
10 %
594
8 %
863
12 %
1,142
15 %
697
9 %
7,455
  จำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้ว 170
3.81 %
563
12.63 %
310
6.95 %
358
8.03 %
325
7 %
411
9 %
403
9 %
337
8 %
465
10 %
602
14 %
514
12 %
4,458
  จำนวนองค์กรชุมชนที่จดแจ้ง(กลุ่ม) 4,790
4.24 %
11,180
9.90 %
5,841
5.17 %
12,149
10.76 %
5,646
5 %
6,461
6 %
17,763
16 %
10,901
10 %
12,593
11 %
13,437
12 %
12,135
11 %
112,896
  จำนวนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบล 6,501
4.32 %
19,233
12.78 %
10,592
7.04 %
12,259
8.15 %
10,100
7 %
10,348
7 %
14,098
9 %
13,738
9 %
19,504
13 %
15,867
11 %
18,234
12 %
150,474


ตารางแสดงข้อมูลแบบสะสม จำแนกตามปีผลการดำเนินงาน
ภาคจำนวน
ตำบล/เทศกาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25552556255725572557
  กรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
141
3.8%
158
3.8%
170
3.8%
4,642
4.2%
6,501
4.3%
  ภาคกลาง 924
12.4%
482
13.1%
541
12.9%
563
12.6%
11,000
10.1%
19,233
12.8%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
273
7.4%
297
7.1%
310
7.0%
5,375
4.9%
10,592
7.0%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
328
8.9%
345
8.2%
358
8.0%
11,359
10.4%
12,259
8.2%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
355
9.7%
406
9.7%
465
10.4%
12,156
11.1%
19,504
13.0%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
481
13.1%
561
13.4%
602
13.5%
13,226
12.1%
15,867
10.5%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
438
11.9%
498
11.9%
514
11.5%
11,759
10.7%
18,234
12.1%
  ภาคใต้บน 520
7.0%
274
7.5%
311
7.4%
325
7.3%
5,513
5.0%
10,100
6.7%
  ภาคใต้ล่าง 565
7.6%
339
9.2%
397
9.5%
411
9.2%
6,127
5.6%
10,348
6.9%
  ภาคเหนือบน 770
10.3%
302
8.2%
369
8.8%
403
9.0%
17,563
16.0%
14,098
9.4%
  ภาคเหนือล่าง 594
8.0%
260
7.1%
318
7.6%
337
7.6%
10,762
9.8%
13,738
9.1%

 

 

2. ผลการจดแจ้งชุมชน

ผลการจดแจ้งชุมชน ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 คือ 112,896 ชุมชน
โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

รายการกรุงเทพฯและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานยอดรวม
ใต้บนใต้ล่างเหนือบนเหนือล่างตอนกลางตอนใต้ตอนบน
  จำนวนองค์กรชุมชนที่จดแจ้ง(กลุ่ม) 4,790
4.24 %
11,180
9.90 %
5,841
5.17 %
12,149
10.76 %
5,646
5 %
6,461
6 %
17,763
16 %
10,901
10 %
12,593
11 %
13,437
12 %
12,135
11 %
112,896