กราฟแสดงจำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้ว จำแนกรายภาค

 

สรุปผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล


1. ผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน

ผลจากการส่งเสริมการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ได้มีจำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้จดแจ้งการจัดตั้งไป
วันที่ 25 ตุลาคม 2557 คือ 4,420 สภา
โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

รายการกรุงเทพฯและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานยอดรวม
ใต้บนใต้ล่างเหนือบนเหนือล่างตอนกลางตอนใต้ตอนบน
  จำนวนตำบล/เทศบาลทั้งหมด 333
4.47 %
924
12.39 %
525
7.04 %
522
7.00 %
520
7 %
565
8 %
770
10 %
594
8 %
863
12 %
1,142
15 %
697
9 %
7,455
  จำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้ว 168
3.80 %
563
12.74 %
310
7.01 %
358
8.10 %
325
7 %
407
9 %
395
9 %
334
8 %
445
10 %
601
14 %
514
12 %
4,420
  จำนวนองค์กรชุมชนที่จดแจ้ง(กลุ่ม) 4,733
4.22 %
11,167
9.97 %
5,842
5.21 %
12,149
10.84 %
5,646
5 %
6,409
6 %
17,549
16 %
10,880
10 %
12,134
11 %
13,430
12 %
12,114
11 %
112,053
  จำนวนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบล 6,391
4.28 %
19,234
12.89 %
10,592
7.10 %
12,259
8.22 %
10,100
7 %
10,165
7 %
13,909
9 %
13,651
9 %
18,786
13 %
15,857
11 %
18,234
12 %
149,178


ตารางแสดงข้อมูลแบบสะสม จำแนกตามปีผลการดำเนินงาน
ภาคจำนวน
ตำบล/เทศกาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25552556255725572557
  กรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
140
3.8%
157
3.7%
168
3.8%
4,585
4.2%
6,391
4.3%
  ภาคกลาง 924
12.4%
482
13.1%
541
12.9%
563
12.7%
11,002
10.1%
19,234
12.9%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
273
7.4%
297
7.1%
310
7.0%
5,376
5.0%
10,592
7.1%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
328
8.9%
345
8.2%
358
8.1%
11,359
10.5%
12,259
8.2%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
355
9.7%
406
9.7%
445
10.1%
11,699
10.8%
18,786
12.6%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
481
13.1%
561
13.4%
601
13.6%
13,219
12.2%
15,857
10.6%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
438
11.9%
498
11.9%
514
11.6%
11,738
10.8%
18,234
12.2%
  ภาคใต้บน 520
7.0%
274
7.5%
311
7.4%
325
7.4%
5,513
5.1%
10,100
6.8%
  ภาคใต้ล่าง 565
7.6%
339
9.2%
397
9.5%
407
9.2%
6,074
5.6%
10,165
6.8%
  ภาคเหนือบน 770
10.3%
302
8.2%
369
8.8%
395
8.9%
17,349
16.0%
13,909
9.3%
  ภาคเหนือล่าง 594
8.0%
260
7.1%
318
7.6%
334
7.6%
10,741
9.9%
13,651
9.2%

 

 

2. ผลการจดแจ้งชุมชน

ผลการจดแจ้งชุมชน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2557 คือ 112,053 ชุมชน
โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

รายการกรุงเทพฯและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานยอดรวม
ใต้บนใต้ล่างเหนือบนเหนือล่างตอนกลางตอนใต้ตอนบน
  จำนวนองค์กรชุมชนที่จดแจ้ง(กลุ่ม) 4,733
4.22 %
11,167
9.97 %
5,842
5.21 %
12,149
10.84 %
5,646
5 %
6,409
6 %
17,549
16 %
10,880
10 %
12,134
11 %
13,430
12 %
12,114
11 %
112,053