กราฟแสดงจำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้ว จำแนกรายภาค

 

สรุปผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล


1. ผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน

ผลจากการส่งเสริมการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ได้มีจำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้จดแจ้งการจัดตั้งไป
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 คือ 4,313 สภา
โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

รายการกรุงเทพฯและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานยอดรวม
ใต้บนใต้ล่างเหนือบนเหนือล่างตอนกลางตอนใต้ตอนบน
  จำนวนตำบล/เทศบาลทั้งหมด 333
4.47 %
924
12.39 %
525
7.04 %
522
7.00 %
520
7 %
565
8 %
770
10 %
594
8 %
863
12 %
1,142
15 %
697
9 %
7,455
  จำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้ว 158
3.66 %
558
12.94 %
305
7.07 %
358
8.30 %
321
7 %
399
9 %
376
9 %
334
8 %
419
10 %
581
13 %
504
12 %
4,313
  จำนวนองค์กรชุมชนที่จดแจ้ง(กลุ่ม) 4,548
4.14 %
10,922
9.94 %
5,787
5.27 %
12,020
10.94 %
5,597
5 %
6,310
6 %
17,277
16 %
10,862
10 %
11,605
11 %
13,016
12 %
11,968
11 %
109,912
  จำนวนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบล 6,148
4.21 %
19,044
13.03 %
10,414
7.12 %
12,133
8.30 %
10,014
7 %
9,972
7 %
13,318
9 %
13,651
9 %
17,920
12 %
15,690
11 %
17,894
12 %
146,198


ตารางแสดงข้อมูลแบบสะสม จำแนกตามปีผลการดำเนินงาน
ภาคจำนวน
ตำบล/เทศกาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25552556255725572557
  กรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
141
3.8%
158
3.8%
158
3.7%
4,392
4.1%
6,148
4.2%
  ภาคกลาง 924
12.4%
482
13.1%
541
12.9%
558
12.9%
10,758
10.1%
19,044
13.0%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
273
7.4%
297
7.1%
305
7.1%
5,386
5.1%
10,414
7.1%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
332
9.0%
350
8.3%
358
8.3%
11,245
10.5%
12,133
8.3%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
355
9.7%
406
9.7%
419
9.7%
11,176
10.5%
17,920
12.3%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
481
13.1%
561
13.3%
581
13.5%
12,887
12.1%
15,690
10.7%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
438
11.9%
498
11.8%
504
11.7%
11,592
10.9%
17,894
12.2%
  ภาคใต้บน 520
7.0%
274
7.5%
311
7.4%
321
7.4%
5,472
5.1%
10,014
6.9%
  ภาคใต้ล่าง 565
7.6%
339
9.2%
397
9.4%
399
9.3%
5,978
5.6%
9,972
6.8%
  ภาคเหนือบน 770
10.3%
302
8.2%
371
8.8%
376
8.7%
17,098
16.0%
13,318
9.1%
  ภาคเหนือล่าง 594
8.0%
260
7.1%
318
7.6%
334
7.7%
10,729
10.1%
13,651
9.3%

 

 

2. ผลการจดแจ้งชุมชน

ผลการจดแจ้งชุมชน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 คือ 109,912 ชุมชน
โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

รายการกรุงเทพฯและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานยอดรวม
ใต้บนใต้ล่างเหนือบนเหนือล่างตอนกลางตอนใต้ตอนบน
  จำนวนองค์กรชุมชนที่จดแจ้ง(กลุ่ม) 4,548
4.14 %
10,922
9.94 %
5,787
5.27 %
12,020
10.94 %
5,597
5 %
6,310
6 %
17,277
16 %
10,862
10 %
11,605
11 %
13,016
12 %
11,968
11 %
109,912