กราฟแสดงจำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้ว จำแนกรายภาค

 

สรุปผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล


1. ผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน

ผลจากการส่งเสริมการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ได้มีจำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้จดแจ้งการจัดตั้งไป
วันที่ 21 เมษายน 2557 คือ 4,225 สภา
โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

รายการกรุงเทพฯและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานยอดรวม
ใต้บนใต้ล่างเหนือบนเหนือล่างตอนกลางตอนใต้ตอนบน
  จำนวนตำบล/เทศบาลทั้งหมด 333
4.47 %
924
12.39 %
525
7.04 %
522
7.00 %
520
7 %
565
8 %
770
10 %
594
8 %
863
12 %
1,142
15 %
697
9 %
7,455
  จำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้ว 158
3.74 %
540
12.78 %
296
7.01 %
351
8.31 %
313
7 %
398
9 %
375
9 %
324
8 %
406
10 %
564
13 %
500
12 %
4,225
  จำนวนองค์กรชุมชนที่จดแจ้ง(กลุ่ม) 4,515
4.18 %
10,622
9.82 %
5,709
5.28 %
11,963
11.06 %
5,419
5 %
6,272
6 %
17,249
16 %
10,543
10 %
11,433
11 %
12,531
12 %
11,880
11 %
108,136
  จำนวนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบล 6,125
4.26 %
18,538
12.88 %
10,094
7.01 %
12,022
8.35 %
9,822
7 %
9,853
7 %
13,258
9 %
13,292
9 %
17,646
12 %
15,523
11 %
17,744
12 %
143,917


ตารางแสดงข้อมูลแบบสะสม จำแนกตามปีผลการดำเนินงาน
ภาคจำนวน
ตำบล/เทศกาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25552556255725572557
  กรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
141
3.8%
158
3.8%
158
3.7%
4,360
4.2%
6,125
4.3%
  ภาคกลาง 924
12.4%
482
13.1%
540
12.8%
540
12.8%
10,494
10.0%
18,538
12.9%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
273
7.4%
296
7.0%
296
7.0%
5,314
5.1%
10,094
7.0%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
332
9.0%
351
8.3%
351
8.3%
11,187
10.7%
12,022
8.4%
  ภาคใต้บน 520
7.0%
274
7.5%
311
7.4%
313
7.4%
5,296
5.0%
9,822
6.8%
  ภาคใต้ล่าง 565
7.6%
339
9.2%
397
9.4%
398
9.4%
5,940
5.7%
9,853
6.9%
  ภาคเหนือบน 770
10.3%
304
8.3%
371
8.8%
375
8.9%
17,085
16.3%
13,258
9.2%
  ภาคเหนือล่าง 594
8.0%
259
7.0%
318
7.6%
324
7.7%
10,409
9.9%
13,292
9.2%
  ภาคอีสานตอนกลาง 863
11.6%
355
9.7%
406
9.7%
406
9.6%
11,007
10.5%
17,646
12.3%
  ภาคอีสานตอนใต้ 1,142
15.3%
482
13.1%
562
13.4%
564
13.4%
12,450
11.9%
15,523
10.8%
  ภาคอีสานตอนบน 697
9.4%
438
11.9%
498
11.8%
500
11.8%
11,504
11.0%
17,744
12.3%

 

 

2. ผลการจดแจ้งชุมชน

ผลการจดแจ้งชุมชน ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 คือ 108,136 ชุมชน
โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

รายการกรุงเทพฯและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานยอดรวม
ใต้บนใต้ล่างเหนือบนเหนือล่างตอนกลางตอนใต้ตอนบน
  จำนวนองค์กรชุมชนที่จดแจ้ง(กลุ่ม) 4,515
4.18 %
10,622
9.82 %
5,709
5.28 %
11,963
11.06 %
5,419
5 %
6,272
6 %
17,249
16 %
10,543
10 %
11,433
11 %
12,531
12 %
11,880
11 %
108,136