กราฟแสดงจำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้ว จำแนกรายภาค

 

สรุปผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล


1. ผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน

ผลจากการส่งเสริมการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ได้มีจำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้จดแจ้งการจัดตั้งไป
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 คือ 4,284 สภา
โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

รายการกรุงเทพฯและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานยอดรวม
ใต้บนใต้ล่างเหนือบนเหนือล่างตอนกลางตอนใต้ตอนบน
  จำนวนตำบล/เทศบาลทั้งหมด 333
4.47 %
924
12.39 %
525
7.04 %
522
7.00 %
520
7 %
565
8 %
770
10 %
594
8 %
863
12 %
1,142
15 %
697
9 %
7,455
  จำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้ว 158
3.69 %
551
12.86 %
303
7.07 %
356
8.31 %
317
7 %
398
9 %
375
9 %
332
8 %
412
10 %
578
13 %
504
12 %
4,284
  จำนวนองค์กรชุมชนที่จดแจ้ง(กลุ่ม) 4,547
4.17 %
10,785
9.90 %
5,762
5.29 %
12,003
11.02 %
5,490
5 %
6,298
6 %
17,250
16 %
10,800
10 %
11,474
11 %
12,595
12 %
11,955
11 %
108,959
  จำนวนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบล 6,148
4.23 %
18,865
12.97 %
10,362
7.12 %
12,115
8.33 %
9,923
7 %
9,904
7 %
13,259
9 %
13,591
9 %
17,779
12 %
15,654
11 %
17,893
12 %
145,493


ตารางแสดงข้อมูลแบบสะสม จำแนกตามปีผลการดำเนินงาน
ภาคจำนวน
ตำบล/เทศกาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25552556255725572557
  กรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
141
3.8%
158
3.8%
158
3.7%
4,392
4.2%
6,148
4.2%
  ภาคกลาง 924
12.4%
482
13.1%
541
12.9%
551
12.9%
10,658
10.1%
18,865
13.0%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
273
7.4%
296
7.0%
303
7.1%
5,362
5.1%
10,362
7.1%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
333
9.1%
351
8.3%
356
8.3%
11,228
10.6%
12,115
8.3%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
355
9.7%
406
9.7%
412
9.6%
11,047
10.4%
17,779
12.2%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
481
13.1%
561
13.3%
578
13.5%
12,496
11.8%
15,654
10.8%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
438
11.9%
498
11.8%
504
11.8%
11,579
10.9%
17,893
12.3%
  ภาคใต้บน 520
7.0%
274
7.5%
311
7.4%
317
7.4%
5,366
5.1%
9,923
6.8%
  ภาคใต้ล่าง 565
7.6%
339
9.2%
397
9.4%
398
9.3%
5,966
5.6%
9,904
6.8%
  ภาคเหนือบน 770
10.3%
302
8.2%
371
8.8%
375
8.8%
17,084
16.1%
13,259
9.1%
  ภาคเหนือล่าง 594
8.0%
260
7.1%
318
7.6%
332
7.8%
10,667
10.1%
13,591
9.3%

 

 

2. ผลการจดแจ้งชุมชน

ผลการจดแจ้งชุมชน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 คือ 108,959 ชุมชน
โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

รายการกรุงเทพฯและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานยอดรวม
ใต้บนใต้ล่างเหนือบนเหนือล่างตอนกลางตอนใต้ตอนบน
  จำนวนองค์กรชุมชนที่จดแจ้ง(กลุ่ม) 4,547
4.17 %
10,785
9.90 %
5,762
5.29 %
12,003
11.02 %
5,490
5 %
6,298
6 %
17,250
16 %
10,800
10 %
11,474
11 %
12,595
12 %
11,955
11 %
108,959