รายชื่อองค์ชุมชนที่จดแจ้ง ในตำบล บ้านค่าย

 
ลำดับรหัสองค์กรเลขที่รับรองชื่อองค์กรประเภทองค์กรดูรายละเอียด
  1 100139817 21-000535 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)บ้านคลองน้ำงู หมู่2 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  2 100139847 21-000761 เกษตรกรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ม.3 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  3 100139880 21-000762 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย หมู่4 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  4 100139905 21-001351 ทำนา - ปลูกผัก ม.3 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  5 100139932 21-000763 สถานีวิทยุจุดเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนคณะสงฆ์ อ.บ้านค่าย วัดบ้านค่าย ม.5 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  6 100139946 21-000764 กลุ่มสตรีชัยชมภูพล ม.5 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  7 100139989 21-000765 ชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้านบ้านค่าย ม.5 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  8 100140001 21-000949 ชมรมผู้สูงอายุวัดบ้านค่าย ม.5 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  9 100140019 21-000950 กลุ่มเยาวชนดนตรีไทย ม.5 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  10 100140027 21-000953 ฌาปนกิจวัดบ้านค่าย ม.5 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  11 100140046 21-000536 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หมู่5 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  12 100140087 21-000961 กลุ่มพัฒนาสตรี ต.บ้านค่าย ม.5 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  13 100140117 21-000766 กองทุนหมู่บ้านค่าย หมู่ 5 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  14 100140127 21-001357 คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านในชาก ม.6 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  15 100140128 21-000767 อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจำหมู่บ้าน ( อสม.) หมู่6 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  16 100140129 21-001358 กองทุนผู้ใช้น้ำ ม.6 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  17 100140130 21-000768 กองทุนหมู่บ้าน ม.7 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  18 100140131 21-000965 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.7 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  19 100140132 21-000557 กลุ่ม อสม. หมู่7 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  20 100140133 21-001359 กลุ่มสตรี ม.7 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  21 100164119 21-001405 กลุ่มชุมชนบ้านคลองน้ำงู ม.2 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  22 100164131 21-000769 กลุ่มชุมชนบ้านสามแยก ม.2 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  23 100164135 21-001406 กลุ่มแม่บ้านเทศบาลบ้านค่าย ม.3 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  24 100164137 21-000770 กลุ่มชุมชนบ้านโขดคลอง ม.1 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  25 100164139 21-000550 กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร.) หมู่1 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  26 100164140 21-001407 กลุ่มชุมชนมาณีอุทิศ องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  27 100164141 21-000771 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน บ้านไผ่ล้อม ม.1 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  28 100164142 21-000551 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หมู่4 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  29 100174121 21-000523 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านค่าย องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
รวม 29        
ย้อนกลับ Close(X)