รายชื่อองค์ชุมชนที่จดแจ้ง ในตำบล เหนือเมือง

 
ลำดับรหัสองค์กรเลขที่รับรองชื่อองค์กรประเภทองค์กรดูรายละเอียด
  1 100014020 45-000306 กลุ่มออมทรัพย์บ้านสามแยก ม.1 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  2 100014025 45-000310 กลุ่มออมทรัพย์บ้านไทยอุดม ม.17 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  3 100094977 45-000602 กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านการเพาะเห็ดโนนเมือง องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  4 100095207 45-000208 กลุ่มออมทรัพย์แปรรูปวัดเวฬุวัน ม.1 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  5 100131002 45-001989 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดบ้านน้อยในเมือง ม.1 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  6 100131004 45-001990 กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านสามแยกโพธิ์ชัย ม.2 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  7 100131008 45-001992 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านหนองผักแว่น ม.4 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  8 100131009 45-001993 กลุ่ออมทรัพย์บ้านนา ม.5 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  9 100131012 45-001994 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่ากล้วย ม.6 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  10 100131018 45-002109 กลุ่มโรงเรียนชาวนา บ้านโนนสว่าง ม.7 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  11 100131022 45-001995 กลุ่มทอผ้าขิดบ้านแดง ม.8 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  12 100131027 45-001996 กลุ่มกองทุนเงินล้านบ้านหนองเรือ ม.9 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  13 100131036 45-001997 กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองนาสร้าง ม.10 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  14 100131042 45-002131 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านหนองนาสร้าง ม.10 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  15 100131050 45-002074 กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองตะกล้า ม.11 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  16 100131058 45-002132 กลุ่มเยาวงชนบ้านหนองบัวทอง ม.13 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  17 100131061 45-002133 กลุ่มเย็บผ้าบ้านหนองบัวทอง ม.13 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  18 100131067 45-002134 กลุ่มเลี้ยงไก่ชนบ้านหนองบัวทอง ม.13 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  19 100131069 45-002135 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านหนองบัวทอง ม.13 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  20 100131070 45-002075 สหกรณ์ร้านค้าชุมชนบ้านหนองบัวทอง ม.13 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  21 100131075 45-002136 กลุ่มตีเหล็กบ้านหนองบัวทอง ม.13 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  22 100131077 45-002137 กลุ่มแหอวนบ้านหนองบัวทอง ม.13 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  23 100131080 45-002138 กลุ่มฌาปนกิจบ้านหนองบัวทอง ม.13 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  24 100131085 45-002139 กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองบัวทอง ม.13 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  25 100131094 45-002141 กลุ่มฉางข้าวชุมชนบ้านหนองบัวทอง ม.13 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  26 100131095 45-002142 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองบัวทอง ม.13 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  27 100131100 45-001998 กลุ่มหัตถกรรมพานบายศรีใบตองสดบ้านโนนเมือง ม. 16 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  28 100131104 45-001999 กลุ่มออมทรัพย์บ้านห้าแยกกกโพธิ์ ม.14 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  29 100131111 45-002143 กลุ่มแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์บ้านห้าแยกกกโพธิ์ ม.14 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  30 100131114 45-002076 กลุ่มไทยอุดมก้าวหน้าบ้านไทยอุดม ม.17 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  31 100131115 45-002144 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองไผ่ ม.18 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  32 100131118 45-002000 กลุ่มตัดเย็บที่นอนบ้านหนองไผ่ ม.18 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  33 100131119 45-002001 กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านโนนสว่าง ม.19 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  34 100131120 45-002002 กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานบ้านแดง ม.20 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  35 100131121 45-002003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่าม่วง ม.21 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  36 100131123 45-002077 กลุ่มกองทุนหมู่บ้านบ้านน้อยในเมือง ม.22 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  37 100131125 45-002078 กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองผักแว่น ม.23 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  38 100158717 45-002256 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองเมือง ม.12 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
  39 100158727 45-002257 กลุ่มทำขนมจีนบ้านหนองม่วง ม.12 องค์กรชุมชน ดูรายละเอียด
รวม 39        
ย้อนกลับ Close(X)